กู้เงินซื้อบ้านก่อนจดทะเบียนสมรส

https://pantip.com/topic/41700092

กู้เงินซื้อบ้านก่อนจดทะเบียนสมรส

      ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1470 กำหนดให้แบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะเรียกว่า “สินส่วนตัว” กับทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิร่วมกันระหว่างคู่สมรสทั้งสองฝ่ายเรียกว่า “สินสมรส” ระบบทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาที่กำหนดทรัพย์สินเป็นสินส่วนตัว กับสินสมรสนี้มีอยู่ตราบเท่าที่การสมรสยังคงอยู่ หากการสมรสสิ้นสุดลง ไม่ว่าจะสิ้นสุดลงด้วยการตาย การหย่า หรือศาลพิพากษาให้เพิกถอนการสมรสก็ตาม ระบบทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาก็จะสิ้นสุดลงด้วยอัตโนมัติ แม้จะยังไม่มีการแบ่งทรัพย์สินกันโดยเฉพาะเจาะจงก็ตาม แต่ก็มีเหตุอื่นๆ ที่สามีหรือภริยาได้ทรัพย์สินมาในระหว่างสมรส แต่ไม่ถือว่าเป็นสินสมรส แบ่งได้ดังต่อไปนี้

การที่ถือว่าเป็นสินส่วนตัว บัญญัติไว้ในมาตรา 1471 แบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ

      1. ทรัพย์สินที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส ทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนสมรสนี้ ไม่ว่าจะมีราคาเท่าใด ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ที่มีหลักฐานทางทะเบียนหรือไม่ เหล่านี้ เป็นสินส่วนตัวของคู่สมรสฝ่ายที่เป็นเจ้าของทั้งสิ้น โดยไม่จำเป็นต้องมีการตกลงกันไว้ก่อนสมรสว่าให้เป็นสินส่วนตัว แต่ทรัพย์สินเช่นว่านี้จะต้องตกเป็นกรรมสิทธิโดยเด็ดขาดของคู่สมรสฝ่ายนั้นแล้ว นอกจากนี้ในกรณีที่ชาย และ หญิงมีทรัพย์สินอันเป็นกรรมสิทธิรวม ต่อมาชายและหญิงนี้จดทะเบียนสมรสกัน ทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิรวมนี้ ก็ต้องถือว่าเป็นสินส่วนตัวของสามีและภริยาโดยเป็นกรรมสิทธิรวมกันได้ เช่น ชายและหญิงรับราชการ เป็นคู่หมั้นกัน ร่วมกันผ่อนชำระเงินเป็นค่าเรือนหอ คนละครึ่ง หมั้นกันได้ 3 ปี และผ่อนชำระค่าเรือนหอเรียบร้อยแล้ว ต่อมาทำการสมรสกัน เช่นนี้ เรือนหอหลังนี้ก็ต้องถือว่าเป็นสินส่วนตัวของชายและสินส่วนตัวของหญิงโดยมีส่วนแบ่งกันคนละครึ่ง
ทรัพย์สินที่สามีหรือภริยามีอยู่แล้วก่อนสมรสนี้ แม้จะนำมาใช้สอยร่วมกันหลังจากสมรสแล้วก็ตาม ก็ไม่ทำให้ทรัพย์สินดังกล่าวเปลี่ยนสภาพเป็นสินส่วนตัวไปเป็นสินสมรส

      2.ทรัพย์สินที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัว เครื่องแต่งกาย หรือเครื่องประดับกายตามควรแก่ฐานะ หรือเครื่องมือเครื่องใช้จำเป็นในการประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เครื่องใช้ส่วนตัวเครื่องแต่งกายหรือเครื่องประดับนี้ ต้องมีราคาตามสมควรแก่ฐานะจึงจะเป็นสินส่วนตัว เพราะซื้อหามาได้ด้วยเงินสินสมรส ถ้าเกินฐานะแล้วแม้จะเป็นเครื่องแต่งกายเครื่องประดับกาย หรือเครื่องใช้ส่วนตัว ก็ถือว่าเป็นสินสมรส เช่น สามีภริยามีฐานะค่อนข้างยากจน ภริยาเอาเงิน 8,000 บาทไปซื้อแหวนทองมาหนึ่งวง ถือว่าแหวนวงนี้เป็นสินส่วนตัวของภริยาได้ แต่ถ้าภริยาซื้อแหวนเพชร ราคา 100,000 บาท เช่นนี้ ถือว่าแหวนวงนี้เป็นเครื่องประดับกายที่เกินสมควรแก่ฐานะจึงถือว่าเป็นสินสมรส

      เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคู่สมรสหมายถึงสิ่งของที่ใช้ในการทำงานไม่ว่าโดยจากกำลังมนุษย์หรือเครื่องจักรกลก็ตาม เช่น จอบ เสียมมีด เครื่องเชื่อมโลหะ รถไถ ไม่ว่าจะมีราคาเท่าไรก็ตาม

      3. ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาในระหว่างสมรสโดยการรับมรดกหรือโดยการให้โดยเสน่หา ระหว่างการสมรส ถ้าสามีหรือภรรยาได้รับทรัพย์มรดกจากญาติพี่น้อง ไม่ว่าจะเป็นฐานะทายาทโดยธรรม หรือผู้รับพินัยกรรม ทรัพย์สินเหล่านี้ถือว่าเป็นสินส่วนตัวของสามีหรือภริยาผู้ที่ได้รับมาทั้งสิ้น ไม่ถือว่าเป็นสินสมรสทั้งๆ ที่ได้มาในระหว่างสมรสก็ตาม เช่น ในระหว่างสมรส สามีได้รับมรดก 10,000,000 บาท เงินจำนวนนี้เป็นสินส่วนตัวของสามี

      นอกจากนี้ทรัพย์สินที่สามีภรรยายกให้แก่กัน ก็ถือว่าเป็นสินส่วนตัวของอีกฝ่ายหนึ่งด้วย

      4. ทรัพย์สินที่เป็นของหมั้น สินส่วนตัวชนิดนี้ มีได้เฉพาะของภริยาเท่านั้น ซึ่งอันที่จริงแล้วของมันเป็นกรรมสิทธิของหญิงตั้งแต่เมื่อชายได้ส่งมอบให้กับหญิงมาแล้ว จึงเป็นทรัพย์สินที่ยังมีอยู่แล้วก่อนสมรสอันเป็นสินส่วนตัวตามมาตรา 1471 (1) อยู่แล้ว

ของแทนสินส่วนตัว

      มาตรา 1472 กำหนดว่า ทรัพย์สินที่เป็นสินส่วนตัวนั้น ถ้าได้แลกเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอื่นก็ดี หรือซื้อทรัพย์สินอื่นมาด้วยเงินส่วนตัวก็ดี หรือขายสินส่วนตัวและได้เงินมาก็ดี ทรัพย์สินอื่นหรือเงินที่ได้มานั้นยังคงเป็นสินส่วนตัวอยู่ตามเดิม โดยเป็นไปตามหลักในเรื่องการช่วงทรัพย์ตามมาตรา 226 วรรคสอง

      เช่น สามีมีเรือเป็นสินส่วนตัว เอาเรือนั้นไปแลกกับที่ดิน ที่ดินแปลงนี้ก็เป็นสินส่วนตัว เช่นกัน สามีเอาที่ดินแปลงนี้ไปขายได้เงินมา 5,000,000 บาท เงินจำนวนนี้ก็เป็นสินส่วนตัว เอาเงิน 5,000,000 บาทนี้ ไปซื้อรถยนต์ รถยนต์ก็เป็นสินส่วนตัว

      ดังนั้น กู้เงินซื้อบ้านก่อนจดทะเบียนสมรส จึงถือเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนสมรส จึงเป็นสินส่วนตัวของฝ่ายที่ทำสัญญากู้เท่านั้น เจ้าของกระทู้จึงสามารถจัดการทรัพย์สินในบ้านได้ฝ่ายเดียวโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสก่อน

หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมาย ติดต่อ สำนักงานกฎหมาย อุดมคดี ที่
เบอร์ 082-583-8658
Line:@Udomkadee
Fanpage: https://www.facebook.com/UDOMKADEE