ความสำคัญของการสอบสวนคดีอาญา

ความสำคัญของการสอบสวนคดีอาญา มีผลต่อความยุติธรรมตั้งแต่ในชั้นสอบสวน ชั้นพนักงานอัยการ และจนถึงชั้นศาล 3 ประการ คือ

     ประการแรก เป็นการรักษาความยุติธรรมเบื้องต้นให้แก่ผู้ต้องหา ในชั้นสอบสวน เพราะการสอบสวนเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดตามที่มีการกล่าวหากัน รวมทั้งพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหา และการกล่าวหาโดยคำร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ ว่าผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาได้กระทำความผิดอาญา ผู้ที่พิสูจน์ข้อกล่าวหานั้นว่าเป็นความจริงหรือไม่เพียงใด ได้แก่ พนักงานสอบสวนซึ่งต้องใช้วิธีการสอบสวนเป็นเครื่องมือในการพิสูจน์ความผิดนั้น ผลการพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา เมื่อการทำการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว คือความเห็นทางคดีของพนักงานสอบสวนในการสั่งฟ้อง หรือสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาในกรณีที่รู้ตัวผู้กระทำความผิด ส่วนในกรณีที่ไม่รู้ตัวว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำความผิด พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบมีอำนาจงดการสอบสวนหรือมีความเห็นควรให้งดการสอบสวน เมื่อการสอบสวนถูกดำเนินการไปโดยถูกต้อง ย่อมเป็นการรักษาความยุติธรรมให้แก่คู่กรณี ส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยรวม

     ประการที่สอง การสอบสวนเป็นเงื่อนไขของการสั่งคดีของพนักงานอัยการ ทั้งนี้เนื่องจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ห้ามมิให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีใดต่อศาลโดยมิได้มีการสอบสวนในความผิดนั้นมาก่อน ดังนั้นพนักงานอัยการซึ่งถือว่าเป็นเจ้าพนักงานของรัฐประเภทหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม และถือเป็นทนายแผ่นดินที่ทำหน้าที่เป็นผู้คุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพของคู่กรณี การดำเนินการให้มีการฟ้องผู้ต้องหาเป็นจำเลยต่อศาลนั้น จะต้องเป็นความผิดที่ได้มีการสอบสวนโดยชอบด้วยกฏหมายและจะต้องมีพยานหลักฐานรับฟังได้ว่าผู้ต้องหาเป็นผู้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหานั้น จากเงื่อนไขแห่งอำนาจฟ้องคดีอาญาของพนักงานอัยการดังกล่าว การสอบสวนคดีอาญาจึงมีผลต่อการอำนวยความที่ทำให้กับคู่กรณีในชั้นอัยการการสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งกระทำอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจึงมีความสำคัญต่อระบบการทำงานของพนักงานอัยการ เพราะสามารถช่วยให้การปฎิบัติงานของพนักงานอัยการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

     ประการที่สาม การสอบสวนนั้นเป็นขั้นตอนหนึ่งในการเอาตัวผู้กระทำความผิดตามฟ้องมาลงโทษ กล่าวคือเมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีต่อศาล ต้องมีจำเลยคือผู้ต้องหาที่พนักงานสอบสวนได้ทำการจับกุมไว้แล้ว ในชั้นต้นมาศาล ต้องอาศัยพยานหลักฐานจากการสอบสวนเป็นสำคัญด้วย ถ้าการรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นสอบสวนไม่ดีพอ การนำพยานหลักฐานขึ้นสู่ศาลก็จะขาดน้ำหนักไม่อาจให้ศาลรับฟังได้ว่า จำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องของพนักงานอัยการโจทก์ ศาลอาจจะยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลย และพิพากษายกฟ้องปล่อยตัวจำเลยให้พ้นข้อหาไปทั้งทั้งที่ตามความเป็นจริงนั้นจำเลยเป็นผู้กระทำความผิด แต่ในทางกลับการถ้าพนักงานอัยการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ความผิดของจำเลยได้อย่างเพียงพอ และพนักงานอัยการโจทก์สามารถนำสืบพยานหลักฐานนั้นต่อศาลให้พอรับฟังว่า จำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องได้แล้ว ศาลย่อมพิจารณาพิพากษาลงโทษจำเลยได้โดยถูกต้องและเป็นธรรม

     สรุป ความสำคัญของการสอบสวนคดีอาญา เริ่มจากพนักงานสอบสวนที่ต้องค้นหาความจริงว่าผู้ต้องหากระทำความผิดหรือไม่ มีพยานหลักฐานใดที่เกี่ยวข้อง เมื่อสอบสวนโดยชอบแล้ว พนักงานอัยการจึงมีอำนาจฟ้องและใช้พยานหลักฐานเท่าที่มีการสอบสวนมาใช้ในชั้นพิจารณาจนศาลเชื่อว่าจำเลยเป็นผู้กระทำผิดจริง

หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมาย ติดต่อ สำนักงานกฎหมาย อุดมคดี ที่
เบอร์ 082-583-8658
Line : @Udomkadee
Fanpage : https://www.facebook.com/UDOMKADEE