ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้

https://pantip.com/topic/40821614

ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ ให้ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้

          ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 215 บัญญัติว่า  “เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้ไซร้  เจ้าหนี้จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่การนั้นก็ได้”

          ตามบทบัญญัติดังกล่าวจะต้องปรากฏว่า  ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้  และเจ้าหนี้ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการไม่ชำระหนี้นั้น  เจ้าหนี้จึงจะมีสิทธิเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อการไม่ชำระหนี้

          แต่การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการไม่ชำระหนี้ เป็นความรับผิดของลูกหนี้นอกเหนือจากสิทธิที่เจ้าหนี้มีอยู่ตามมูลแห่งหนี้  จึงต้องเกิดจากความผิดของลูกหนี้ด้วย  ลำพังการไม่ชำระหนี้ยังไม่เป็นความผิดของลูกหนี้ที่เจ้าหนี้จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจากลูกหนี้ได้

          คำว่า “ความผิดของลูกหนี้”  มีความหมายแคบกว่าคำว่า  “ลูกหนี้ต้องรับผิดชอบตามมาตรา 205 หรือมาตรา 218”   ที่รวมทั้งความผิดของลูกหนี้และความผิดของบุคคลอื่นที่ลูกหนี้ต้องรับผิดชอบด้วย

          การที่ลูกหนี้จงใจไม่ชำระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้  ย่อมถือว่าเป็นความผิดของลูกหนี้  แต่กรณีที่ลูกหนี้มิได้จงใจไม่ชำระ  อาจถือว่าเป็นความผิดของลูกหนี้ได้ต่อเมื่อการไม่ชำระหนี้นั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อของลูกหนี้ด้วย

          หนี้ที่เกิดจากมูลสัญญาในเอกเทศสัญญาบางลักษณะ   ได้บัญญัติถึงระดับของความระมัดระวังไว้ย่อมถือว่า   ลูกหนี้มีความผิดถ้าไม่ใช้ความระมัดระวังถึงระดับนั้น  เช่น ผู้เช่าต้องสงวนทรัพย์สินที่เช่าเสมอกับวิญญูชนจะเพิ่งสงวนทรัพย์สินของตนเอง   ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 553 หรือผู้ยืม ต้องสงวนทรัพย์สินซึ่งยืมไปเหมือนเช่นวิญญูชน  จะพึงสงวนทรัพย์สินของตนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 644 เป็นต้น

          สำหรับข้อที่ว่า  การที่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้ดังกล่าว  ถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้เลย   ย่อมเห็นได้ชัดส่วนกรณีที่ลูกหนี้ชำระหนี้  หากการชำระนั้นเป็นไปตามบทบัญญัติในหมวด 5 ความระงับหนี้ส่วนที่ 1  การชำระหนี้  ย่อมเป็นการชำระต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้ต่างไปจากนั้น   จึงจะถือว่าเป็นการชำระหนี้ไม่ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้  ซึ่งเป็นการชำระหนี้ที่บกพร่อง  เท่ากับเป็นการผิดหน้าที่ของลูกหนี้ที่มีอยู่ตามกฏหมายลักษณะหนี้    อันก่อให้เกิดความรับผิดตามมาตรา 215 ได้

ความสำคัญอยู่ที่มูลแห่งหนี้  จึงต้องพิจารณาจากมูลแห่งหนี้นั้นว่า  ลูกหนี้มีหนี้หรือมีหน้าที่ต้องชำระหนี้อย่างไรบ้าง  ถ้าไม่มีก็จะกล่าวอ้างว่าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้นหาได้ไม่

การที่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้  หากมีสาเหตุที่เกิดจากการกระทำของลูกหนี้เอง  ย่อมจะนำมาเป็นข้อแก้ตัวไม่ให้ตกอยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่ชำระหนี้ไม่ได้

          คำพิพากษาฎีกาที่ 3244 / 2533  การที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีคำสั่งให้จำเลยออกจากราชการก็สืบเนื่องมาจากจำเลยแจ้งความประสงค์จะออกจากราชการไปเป็นพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยดังนั้นจำเลยจะอ้างว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นออกคำสั่งให้จำเลยออกจากราชการเพื่อให้ผลจากความรับผิดที่จำเลยมีต่อโจทก์ตามสัญญาการรับทุนหาได้ไม่

          สัญญาต่างตอบแทนคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะไม่ยอมชำระหนี้  จนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะชำระหนี้หรือขอปฏิบัติการชำระหนี้  ถ้าเจ้าหนี้ไม่อยู่ในฐานะพร้อมที่จะชำระหนี้ได้  หรือเป็นฝ่ายผิดสัญญาอยู่ด้วยหรือเป็นฝ่ายผิดสัญญาไปก่อนแล้ว  ย่อมจะอ้างว่าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่เจ้าหนี้หาได้ไม่

          การชำระหนี้ไม่ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้  แม้เป็นเรื่องเล็กน้อยที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์เรียกเอาค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 215 ได้  ต่างกับไม่ชำระหนี้ที่เจ้าหนี้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาตามมาตรา 387 หรือมาตรา 388 ที่จะต้องเป็นเรื่องสาระสำคัญ  หากไม่ใช่เรื่องที่เป็นสาระสำคัญเจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิบอกเลิกสัญญา

สำหรับความผิดอันเนื่องมาจากมูลสัญญา  ในส่วนที่เป็นการบังคับให้กระทำการอาจแบ่งออกได้เป็น 2 อย่างคือ

          (1) หนี้ที่ต้องกระทำให้เกิดผลสำเร็จ  เช่น  จ้างตัดหญ้าในสนามหญ้า  ผู้รับจ้างต้องตัดหญ้าให้เสร็จจึงจะถือว่าชำระหนี้แล้ว

          (2) หนี้ที่ต้องกระทำโดยใช้ความระมัดระวังหรือความพยายาม  เช่น จ้างทนายความว่าความเมื่อทนายความว่าความอย่างระมัดระวังและใช้ความสามารถดีแล้ว  ย่อมถือว่าเป็นการชำระหนี้ถูกต้องแล้วผลคดีแพ้ชนะไม่เป็นข้ออ้างที่จะเอาผิดได้ว่าลูกหนี้ชำระหนี้ไม่ถูกต้อง  ซึ่งรวมถึงการจ้างแพทย์ให้ทำการรักษาผู้ป่วยก็มีความหมายเช่นเดียวกัน

ดังนั้น ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ หรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้การชำระหนี้ไม่ถูกต้อง ผลคือ เจ้าหนี้สามารถเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนนอกจากหนี้เดิมได้อีก

หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมาย ติดต่อ สำนักงานกฎหมาย อุดมคดี ที่
เบอร์ 082-583-8658
Line : @Udomkadee
Fanpage : https://www.facebook.com/UDOMKADEE