อยากฟ้องชู้ แต่ไม่ฟ้องหย่า 

https://pantip.com/topic/41193405

อยากฟ้องชู้ แต่ไม่ฟ้องหย่า

     กรณีตามปัญหาของเจ้าของกระทู้รายนี้ เข้าใจได้ว่า สามีกับเจ้าของกระทู้จดทะเบียนสมรสกัน ถือได้ว่าเป็นสามีภริยาถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อมีพฤติการณ์ที่สามีไปมีหญิงอื่น ในลักษณะอุปการะเลี้ยงดู หรือยกย่องหญิงอื่นฉันภริยา เมื่อห้ามแล้วก็ยังไปมีความสัมพันธ์ทางชู้สาวกันอยู่อีก จึงเป็นเหตุให้เจ้าของกระทู้สามารถเลือกที่จะฟ้องหย่าสามีพร้อมเรียกค่าทดแทน และค่าอุปการะเลี้ยงดูได้ และสามารถฟ้องให้หญิงชู้ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

เมื่อเจ้าของกระทู้อยากฟ้องหญิงชู้ แต่ไม่อยากหย่าจากสามี ทำได้หรือไม่ สามารถอธิบายได้ดังนี้

     ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1523 เมื่อศาลพิพากษาให้หย่ากันเพราะเหตุตามมาตรา 1516 (1) ภริยาหรือสามีมีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากสามีหรือภริยาและจากหญิงอื่นหรือชู้แล้วแต่กรณี
สามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภริยาไปในทำนองชู้สาวก็ได้ และภริยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสมัพัมนธ์กับสามีในทำนองชู้สาวก็ได้
ถ้าสามีหรือภริยายินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้อีกฝ่ายหนึ่งกระทำการตามมาตรา 1516 (1) หรือให้ผู้อื่นกระทำการตามวรรคสอง สามีหรือภริยานั้นจะเรียกค่าทดแทนไม่ได้

ในการที่ศาลมีคำพิพากษาให้สามีภริยาหย่าขาดจากกัน เพราะเหตุที่มีการล่วงเกินในทางประเวณีนั้น สามีหรือภริยาผู้เป็นโจทก์ฟ้อง มีสิทธิที่จะได้รับค่าทดแทนซึ่งอาจแบ่งเป็นได้ 2 กรณี คือ

     1.ภริยามีชู้ หรือมีการล่วงเกินภริยาในทางชู้สาว สำหรับกรณีภริยามีชู้นั้น สามีจะเรียกค่าทดแทนจากภริยา และชายชู้ได้ทั้งสองคนต่อเมื่อได้พิพากษาให้หย่ากันเพราะภริยามีชู้ื หากสามีไม่ฟ้องหย่ากับภริยา จะฟ้องเรียกค่าทดแทนจากชายชู้หรือภริยาไม่ได้
หากสามีเลี่ยงมาฟ้องเรียกค่าทดแทนจากชายอื่นในฐานะที่ชายนั้นล่วงเกินภริยาในทำนองชู้สาวก็ได้ ทั้งนี้เพราะการล่วงเกินในทำนองชู้สาวมีความหมายถึงการทำชู้ด้วย แต่ในกรณีเช่นนี้ สามีจะเรียกค่าทดแทนจากภริยาไม่ได้เพราะมิได้ฟ้องหย่าภริยา

     2.สามีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหญิงอื่นฉันภริยา ในกรณีที่สามี มีภริยาน้อย ภริยาหลวงจะเรียกค่าทดแทนจากทั้งสามีและภริยาน้อยได้ต่อเมื่อศาลพิพากษาให้ภริยาหย่าขาดจากสามี เพราะเหตุสามีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหญิงอื่นฉันสามีภริยา โดยภริยาต้องฟ้องหย่าสามี และเรียกค่าทดแทนจากสามีและภริยาน้อยในคดีฟ้องหย่านั้น หากภริยาหย่ากับสามีด้วยความยินยอมโดยจดทะเบียนการหย่าแล้ว ภริยาจะฟ้องสามีเรียกค่าทดแทนที่สามีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหญิงอื่นฉันภริยาไม่ได้ ค่าทดแทนที่สามีและภริยาน้อยต้องชดใช้นั้น ศาลจะกำหนดให้เป็นก้อน โดยคำนึงถึงพฤติการณ์และฐานะในสังคมของภริยา

     หากภริยาไม่ฟ้องหย่าสามี ภริยามีสิทธิเพียงเรียกค่าทดแทนจากภริยาน้อยที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่า มีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวเท่านั้น ภริยาจะฟ้องเรียกค่าทดแทนจากสามีไม่ได้ จำนวนค่าทดแทนก็กำหนดให้ชำระเป็นเงินก้อนเช่นเดียวกัน แต่ภริยาจะบังคับให้สามีกับภริยาน้อยยุติความสัมพันธ์ในทำนองชู้สาวกับสามีไม่ได้

     คำพิพากษาฎีกาที่ 981/2535 การที่จำเลยที่ 2 ยินยอมให้จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นสามีโจทก์อยู่ร่วมเรือนเดียวกันไปไหนมาไหนด้วยกัน บุตรของโจทก์และจำเลยที่ 1 เคยเห็นจำเลยที่ 1 เคยเห็นจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 นอนร่วมกันเตียงเดียวกัน จำเลยที่ 2 เคยไปบ้านของมารดาจำเลยที่ 1 พร้อมกับจำเลยที่ 1 ในเทศกาลวันสำคัญเช่นวันปีใหม่ และวันสงกรานต์ มีพฤติการณ์เป็นที่ประจักษ์ทั่วไปว่า มีความสัมพันธ์ในทำนองชู้สาว การกระทำของจำเลยที่ 2 ดังกล่าวเป็นการแสดงตนโดยเปิดเผยว่าตนมีความสัมพันธ์กับจำเลยที่ 1ในทำนองชู้สาว โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากจำเลยที่ 2 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1523 วรรคสอง สำหรับจำนวนค่าทดแทนนั้น ศาลมีอำนาจกำหนดตามควรแห่งพฤติการณ์และสถานะของคู่สมรสประกอบกันที่ศาลล่างทั้งสองได้กำหนดค่าทดแทนเป็นจำนวน 50,000 บาทนั้น เหมาะสมแล้ว

     คำพิพากษาฎีกาที่ 2940/2538 การเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผย เพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1523 วรรคสอง มิได้มีเงื่อนไขว่าภริยาต้องฟ้องหย่าสามีก่อนจึงจะฟ้องเรียกค่าทดแทนจากหญิงนั้นได้ ฉะนั้น โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยโดยไม่ต้องฟ้องหย่าสามีก่อน

     คำพิพากษาฎีกาที่ 6383/2537 ภริยามีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามมาตรา 1523 วรรค2 ค่าทดแทนนี้เป็นค่าเสียหายอย่างหนึ่ง มีความหมายรวมถึงความเสียหายแก่ชื่อเสียง และเกียรติคุณของภริยา ซึ่งเป็นเรื่องกฎหมายบัญญัติให้รับผิดไว้โดยเฉพาะแล้ว จะฟ้องเรียกค่าทดแทนโดยอ้างว่าเป็นการละเมิดสิทธิตามมาตรา 420 และมาตรา 447 ให้ชำระค่าเสียหายเป็นรายเดือนนับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะเลิกแสดงตนและเลิกมีสัมพันธ์ในทำนองชู้สาวกับสามีอีกไม่ได้

สรุป อยากฟ้องชู้ แต่ไม่ฟ้องหย่า เรื่องนี้ภริยาหลวงสามารถฟ้องหญิงชู้ได้โดยไม่จำเป็นต้องฟ้องหย่าสามี สามารถเก็บหลักฐานการสื่อสาร Line หรือข้อความต่างๆก่อนเท่าที่เป็นไปได้ และพยานบุคคลที่รู้และเห็นเหตุการณ์ก็สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานได้เช่นกัน

หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมาย ติดต่อ สำนักงานกฎหมาย อุดมคดี ที่
เบอร์ 082-583-8658
Line:@Udomkadee
Fanpage: https://www.facebook.com/UDOMKADEE