โอนมรดกให้คนอื่นโดยทายาทยินยอม

https://pantip.com/topic/41715811

โอนมรดกให้คนอื่นโดยทายาทยินยอม

          สำนักงานกฎหมาย อุดมคดี เอาคำถามจากสมาชิกมาตอบให้นะครับ สำหรับวันนี้สมาชิกในกระทู้พันทิป ได้ตั้งคำถามออกว่า “ผู้จัดการมรดก โอนมรดกให้คนอื่นได้ไหม ถ้าทายาทยินยอม” และมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ ทายาท 3 คน ตกลงว่าคนแรกได้ที่ดิน คนที่สองได้เงินฝาก คนที่สามได้หุ้น ปรากฎว่า คนที่ได้ที่ดินจะใส่ชื่อคนอื่นเป็นคนรับที่ดิน ได้หรือไม่..??

  • ก่อนอื่นนะครับเรามาลำดับทายาทโดยธรรมผู้มีสิทธิได้รับมรดกก่อน ว่าใครบ้างเป็นผู้มีสิทธิรับมรดก

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629 บัญญัติว่า “ทายาทโดยธรรมมีหกลำดับเท่านั้น และภายใต้บังคับแห่งมาตรา 1630 วรรค 2 แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดังต่อไปนี้ คือ
            (1) ผู้สืบสันดาน
           (2) บิดามารดา
           (3) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
           (4) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
           (5) ปู่ ย่า ตา ยาย
           (6) ลุง ป้า น้า อา
คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้น ก็เป็นทายาทโดยธรรม ภายใต้บังคับของบทบัญญัติพิเศษแห่งมาตรา1635

      จากบทบัญัติกฎหมายดังกล่าว ทำให้เราได้ทราบว่า ผู้ที่มีสิทธิได้รับมรดกในกรณีที่เจ้ามรดกมิได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้กับผู้ใด การไล่สายแบ่งลำดับทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกก็จะเป็นไปตามมาตรา 1629 นี้ โดยผู้มีสิทธิรับมรดก จะต้องไปยื่นคำขอรับโอนที่สำนักงานที่ดินที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่ ซึ่งบางจังหวัดอาจมีสำนักงานที่ดินสาขา ซึ่งอาจจะต้องตรวจสอบโดยการโทรสอบถามก่อนเข้าไปที่สำนักงานที่ดินครับ

หลักฐานที่ใช้สำหรับรับมรดก คือ
1. โฉนดที่ดิน (นส.4) หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.3)
2. บัตรประชาชนทายาทแต่ละคน
3. ทะเบียนบ้านของทายาทแต่ละคน
4. ใบมรณะบัตร
5. คำสั่งศาล หรือหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด (ถ้ามี)
6. พินัยกรรม (ถ้ามี)

      โอนมรดกให้คนอื่นโดยทายาทยินยอม ตามข้อเท็จจริงปรากฎว่า ทายาททั้งสามคน แบ่งทรัพย์สินกันได้เรียบร้อยแล้ว โดยประเด็นของคำถามคือ พี่คนโตได้ที่ดิน แต่อยากใส่ชื่อคนอื่นหลังโฉนดที่ดิน สามารถทำได้ครับ โดยให้ทายาทโดยธรรมทุกคนให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ดิน หากเจ้าหน้าที่ที่ดินสอบสวนและทายาททุกคนให้ความยินยอมแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะทำเอกสารบันทึกและพิมพ์ชื่อผู้รับหลังโฉดนที่ดิน

ส่วนอัตราค่าธรรมเนียม แบ่งออกได้ดังนี้
1. ค่าจดทะเบียนมรดก ร้อยละ 2 ของราคาประเมิน
2.ค่าจดทะเบียนผู้จัดการมรดกแปลงละ 50 บาท
3. ค่าประกาศ แปลงละ 10 บาท
4. ในกรณีที่โอนระหว่างบุพการีและผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.5 ของราคาประเมิน

หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมาย ติดต่อ สำนักงานกฎหมาย อุดมคดี ที่
เบอร์ 082-583-8658
Line:@Udomkadee
Fanpage: https://www.facebook.com/UDOMKADEE