ปรึกษากฎหมาย

สำนักงานฯ มุ่งให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชน จึงให้บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย โดยให้บริการปรึกษาคดีแพ่งและคดีอาญา คดีผิดสัญญา การจ้างทำของ คดีก่อสร้าง คดีครอบครัว การรับรองบุตร การตั้งผู้จัดการมรดก

รวมไปถึงคดีละเมิด แชร์ลูกโซ่การฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ ติดตามทวงหนี้ และการบังคับคดีตามกฎหมาย