ร่างนิติกรรมสัญญา

ในการร่างสัญญานั้น คู่สัญญามักคิดว่าเป็นการเขียนๆ ข้อความลงในสัญญาแล้วจะบังคับตามตัวอักษรในสัญญานั้นๆ แต่แท้จริงแล้ว ข้อสัญญาบางข้อแม้ตกลงกันแล้วก็เป็นการขัดต่อกฎหมายไม่อาจใช้บังคับได้ และในบางข้อที่คู่สัญญาร่างขึ้นมานั้นคิดว่าครบถ้วนตามข้อที่ตกลงกันแล้ว แต่มีข้อกฎหมายที่ควรกำหนดไว้ในข้อสัญญาแต่คู่สัญญาไม่ได้กำหนดเอาไว้ เมื่อเกิดคดีขึ้นสู่ศาลแล้ว ย่อมเป็นที่มาของการโต้แย้งกับระหว่างโจทก์และจำเลยหรือไม่คู่ความในสัญญา ดังนั้น การร่างสัญญาที่ดีจะต้องเป็นการร่างสัญญาที่รัดกุม และมีรายละเอียดครบถ้วนในสัญญาของเรื่องนั้นๆ

สำนักงานฯ ให้บริการทางด้านการร่างนิติกรรมสัญญา ร่างเอกสารสัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน ฟ้องร้องเกี่ยวกับที่ดิน ร้องครอบครองปรปักษ์ ภาระจำยอม ทางจำเป็นต่างๆ